تعریف ریسک (Risk)یا خطر:

تعریف ریسک (Risk)یا خطر: در روند اجرایی هر فعّالیّتی ممکن است حوادث یا مخاطراتی روی دهد که مانع از تحقق احتمالی صد در صد یا مطلوب آن فعّالیّت گردد. بنابراین احتمالی را که مانع از حاصل شدن بازده مورد نظر می شود را ریسک می نامند که حاکی از شرایط ناخوشایندی است که ممکن است فرد یا […]

تعریف ریسک (Risk)یا خطر: بیشتر بخوانید »