اقتصاد مقاومتی

استقلال اقتصادی ، اقتصاد مقاومتی؟

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل چهل و سوم به بررسی استقلال اقتصادی می‌پردازد. در ابتدای این اصل چنین آمده‌است: «هدف عالی جمهوری اسلامی ایران، تحقق استقلال اقتصادی، رفع فقر و برآوردن نیازهای در حال رشد انسان‌هاست. اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، بر اساس ضوابط زیر استوار است:…» بدین ترتیب، یکی از اهداف عالی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق بخشیدن […]

استقلال اقتصادی ، اقتصاد مقاومتی؟ بیشتر بخوانید »