ارز دیجیتال، توهم هزاره سوم

قدیما هر کس پولدار بود میگفتن یا گنج پیدا کرده یا دستگاه پول چاپ کن داره. فکرش رو میکردید یک روزی برسه با یک دستگاه که به برق متصل بشه با مصرف برق پول تولید کنید بدون اینکه ذره ای…